ใช้ข้อความจากการรักษาต่อต้านผู้ลี้ภัย

2020-02-19 Used Therapy Notes Against Asylum Seeker

  • The U.S. government used the therapy notes of a detained asylum seeker against him in court. 19-year old Kevin Euceda came to the U.S. and applied for asylum. While he was detained for nearly 3 years, he was ordered to attend mandatory therapy sessions. During the confidential therapy sessions, he told the therapist about his history of physical abuse, neglect, and former gang affiliation in Honduras. In court, ICE used these confidential therapy notes against him; Kevin?s case is currently under appeal. Other asylum seekers? therapy notes have been used against them as well. The information sharing is technically legal, but psychologists say the policy breaks important doctor-patient confidentiality.
  • รัฐบาลอเมริกันใช้ข้อความในการรักษาที่ถูกกักขังของผู้ลี้ภัยต่อต้านเขาในศาล เควิน ยูซีดา อายุ 19 ปี มาอเมริกาและได้ยื่นขอการลี้ภัยในขณะที่เขาถูกกักกันเกือบ 3 ปี เขาและคนอื่นได้รับคำสั่งให้เข้าร่วมในการบำบัดครังนี้ ช่วงเวลาของความลับในการบำบัด เขาได้บอกผู้บำบัดเกี่ยวกับประวัติร่างกายที่ถูกทำร้าย ถูกละเลย และเคยเข้าร่วมในแก๊งที่?ประเทศฮอนดูรัส?? ในศาล กองตรวจคนเข้าเมืองได้ใช้ข้อความลับในการบำบัดต่อต้านเขา? ปัจจุบัน กรณีของเควินอยู่ในระหว่างอุทรณ์ ข้อความของผู้ลี้ภัยคนอื่นก็ถูกการต่อต้านเช่นกัน? การแบ่งข้อความเป็นเท็คนิคที่ถูกกฎหมาย แต่นักจิตวิทยาบอกว่านโยบายสำคัญระหว่าง ?แพทย์ – คนไข้? จะต้องเป็นความลับ
  • Confusion of the new public charge rule has had a chilling effect on immigrants. Attorneys for Cabrini Immigration Services reported a lot of confusion about the soon-to-be-enacted public charge rule. Many are unclear on who is affected by the rule, think it applies retroactively, and are also unsure what social services are trigger the rule. This confusion has led some immigrants and prospective immigrants to avoid public assistance or medical care. The rule goes into effect on February 24.
  • บทสรุป กฎใหม่สำหรับค่าบริการของสาธารณะ ทำให้ความหนาวสั่นกระทบกับผู้ย้ายถิ่นฐาน ทนายความการให้บริการตรวจคนเข้าเมือง?คาบรินี่? ได้แจ้งว่ามีความสับสนเป็นอย่างมากเกี่ยวกับว่ากฎนี้ ในเร็วๆนี้ข้อเกี่ยวข้องกับกฎของค่าบริการของสาธารณะ
  • ผู้คนมากมายสงสัยใครจะกระทบกับกฎใหม่นี้ คิดว่าจะมีผลย้อนหลังและก็ไม่แน่ใจว่าการบริการสังคมใดที่จะถูกกระตุ้นในกฎนี้ ความสับสนได้ถูกกระจายไปให้ผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้คาดหวังย้ายถิ่นฐานพยายามที่จะหลีกเลี่ยงขอความช่วยหลือหรือการใช้บริการทางแพทย์ กฎนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์
  • Democratic legislators in Colorado have said possible new immigrant protections will not create a ?sanctuary state.? Several immigrant protections bills have entered the Colorado legislature, proposing changes such as blocking ICE from entering courthouses for arrests and preventing disclosure of personal information from state databases to ICE. Democratic lawmakers contend that these policies would not make Colorado a full sanctuary state. Rather, they say the policies just prevent the state from doing the federal government?s work. In contrast, ICE has called Colorado a sanctuary state.
  • สภานิติบัญญัติประชาธิปไตยแห่งรัฐโคโลราโด้ได้พูดว่าเป็นไปได้การป้องการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จะไม่สร้าง?รัฐศักสิทธิ์? กฎหมายการป้องกันผู้ย้ายถิ่นฐานหลายฉบับได้ยื่นไปที่สภานิติบัญญัติโคโลราโด้ จุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนการปกป้องไม่ให้เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองบุกเข้าไปในที่ทำการศาลจับกุมผู้ย้ายถิ่นฐานและปกป้องผู้ที่เปิดเผยข้อความส่วนตัวจากฐานข้อมูลของรัฐไปสู่เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง ผู้ร่างกฎหมายประชาธิปไตยยืนยันว่านโยบายเหล่านี้จะไม่ทำให้รัฐโคโลราโด้เป็นรัฐศักสิทธิ์โดยสมบูรณ์ เขาพูดว่านโยบายนี้ค่อนข้างจะปกป้องรัฐทำงานให้หน่วยงานของรัฐบาลกลาง ในทางตรงกันข้าม? เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้เรียกรัฐโคโลราโด้ว่า ?รัฐแห่งศัหสิทธิ์?.
  • Immigration to Canada has risen while immigration to the U.S. fell. Between 2015 and 2019, immigration to Canada increased by 26%. Canada has sought to increase immigration to overcome issues stemming from its aging workforce. The United States has a different story. From fiscal year 2016 to fiscal year 2018, officially documented immigration to the U.S. fell by 7%.
  • กองตรวจคนเข้าเมืองแคนนาดาได้เพิ่มผู้ย้ายถิ่นฐานในขณะที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองอเมริกาลดลง? ในระหว่างปี 20015 และ 2019 ผู้ย้ายถิ่นฐานได้เข้าไปแคนนาดาเพิ่มขึ้นถึง 26% แคนนาดาต้องการเพิ่มผู้ย้ายถิ่นฐานมากขึ้นเพื่อจะแก้ปัญหากำลังแรงงานของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ? ต่างกับอเมริกา จากปีงบประมาณ 2016 และปีงบประมาณ 2018 เอกสารจากกองตรวจคนเข้าเมืองอย่างเป็นทางการของอเมริกาลดลงถึง 7%..
0
Comments

Leave a Reply