E-2 วีซ่าเพื่อการลงทุน: สนธิสัญญานักลงทุนประเทศและสัญชาติของผู้ลงทุน

Labor Certificate PERM

E-2 ผู้ลงทุน วีซ่า: สนธิสัญญานักลงทุนประเทศและสัญชาติของผู้ลงทุน E-2 วีซ่าเพื่อการลงทุน  เป็นที่สนใจต่อชาวต่างชาติผู้ไม่มีครอบครัวในอเมริกาหรือนายจ้างที่ต้องการจะช่วยลูกจ้างมาอาศัยและทำงานในอเมริกา ด้วยทุนที่เหมาะสม E-2 ...

Continue reading