คำสั่งย่อจากผู้บริหารประธานาธิดี ? 22 มิถุนายน 2020

มีผลบังคับ: การประกาศจะมีผลบังคับในวันที่ 24 มิถุนายน 2020 เวลา 00:01น.ตามเวลาตะวันออก จะมีผลบังคับไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 และอาจจะต่อไปหรือแก้ไขตามความจำเป็น.

ที่มา: ในวันที่ 20 มิถุนายน 2020 ประธานาธิบดีทรั้มป์ได้ออกประกาศว่าห้ามการเดินทางเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะมาตราฐานแรงงานวีซ่าชั่วคราวเข้าอเมริกาการประกาศได้เลื่อนออกไปมีผลบังคับทันทีการประกาศประธานาธิบดี 10014 ที่ได้ออกมาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2020 ซึ่งการปิดการเข้าโดยเฉพาะผู้อพยพเข้าอเมริกา.

การประกาศปิดการออกวีซ่าสำหรับผู้ที่ติดตามการเข้าถึง a(n):

 • H-1B วีซ่าและต่างชาติร่วมด้วยหรือตามมาร่วมกับพวกเขา
 • H-2B วีซ่าและต่างชาติร่วมด้วยหรือตามมาร่วมกับพวกเขา

J วีซ่า, ขอบเขตของต่างชาติที่ได้ร่วมเกี่ยวกับ การฝึกหัดแพทย์ ผู้ฝึกงาน ครู ผู้ให้การปรึกษาในแค้ม ออ แพร์(ส่วนใหญ่ป็นผู้หญิงทำงานในบ้านและดูแลเด็กเพื่อแลกเปลี่ยนที่พักอาศัยที่มีห้องส่วนตัว) ทำงานในฤดูร้อนในโปรแกรมการเดินทาง และ ต่างชาติร่วมด้วยหรือตามมาร่วมกับพวกเขา

L วีซ่า, และ ต่างชาติร่วมด้วยหรือตามมาร่วมกับพวกเขา

การประกาศจะใช้ต่อบุคคลที่ได้ระบุข้างบนเท่านั้น ถ้าเขาคือ:

 • อยู่นอกประเทศอเมริกาในวันที่มีผลบังคับของการประกาศ
 • ไม่มีวีซ่าชั่วคราวที่ถูกต้องในวันประกาศมีผลบังคับ และ

ไม่มีเอกสารการเดินทางทางราชการนอกจากวีซ่า (อย่างเช่น จดหมายการเดินทาง ตั๋วเดินทางเป็นแผ่นฟอยล์ หรือ เอกสารทัณฑ์บนล่วงหน้า)ถูกต้องต่อวันประกาศผลบังคับหรือได้ออกหลังจากการอนุญาติต่อบุคคลที่จะเข้าทำการรักษาในอเมริกา.

การยกเว้น:

การประกาศจะไม่ใช้กับบุคคลต่อไปนี้:

 • ผู้พักอาศัยอย่างถาวรตามกฎหมาย
 • คู่สมรสหรือบุตรของชาวอเมริกัน
 • บุคคลที่กำลังหาทางเข้าโดยทำงานสำคัญชั่วคราวต่ออาหารอเมริกาในห่วงโซ่อุปทาน(หมายถึงกระบวนการต่างๆที่ทำให้เกิดสินค้าขึ้นมา: ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดจำหน่ายและการขนส่ง ตั้งแต่ก่อนและหลังการผลิตสินค้าจนไปถึงมือผู้บริโภค.
 • บุคคลผู้ซึ่งเข้ามาจะเป็นประโยชนต่อประเทศด้วยดุลย์พินิจของรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหม หรือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้นตอน.

มีการยกเว้น รวมไปถึงบุคคล คือ:

 • วิกฤตการป้องกัน การบังคับใช้กฎหมาย การทูต หรือความปลอดภัยของประเทศอเมริกา
 • มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทางการแพทย์ต่อบุคคลที่ติดเชื้อโควิด-19 และ ปัจจุบันทำการรักษาอยู่;
 • มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการแพทย์ในสถานที่อเมริกาเพื่อช่วยอเมริกาต่อต้านโดควิด-19;
 • ความจำเป็นอำนวยความสะดวกอย่างเร่งเวนและทำการฟื้นฟูเศรษฐกิจอเมริกาต่อไป; หรือ
 • เด็กๆที่มีอายุหมดสิทธิ์ในวีซ่าเพราะการประกาศนี้หรือการประกาศ 10014.

ดุลพินิจ: เจ้าหน้าที่กงกุลมีดุลพินิจในการตัดสินถ้าในบุคคลหนึ่งได้รับการยกเว้นในโครงสร้างหมวดหมู่ข้างบน.

การค้นหาการลี้ภัย: การค้นหาการลี้ภัยไม่อยู่ในการห้าม การประกาศได้ระบุว่ามันไม่จำกัดความสามารถของบุคคลต่อการยื่นคำร้องลี้ภัย สถานะลี้ภัย ระงับการถอดถอน หรือ ป้องกันภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน.

การหลอกลวง: บุคคลที่หลีกเลี่ยงการยื่นคำร้องของการประกาศโดยผ่านการหลอกลวง การบิดเบือนความจริงโดยเจตนา หรือ เข้ามาผิดกฎหมายจะถูกจัดลำดับความสำคัญในการย้ายออก.

ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ของอเมริกา?โปรดกรุณาติดต่อได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com โทร.095-2584186

0
Comments

Leave a Reply