สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หยุดให้ใบขับขี่กับผู้อพยพที่ไม่มีเอกสาร

A private prison firm sued California over its ban on private prisons. Effective January 1, 2020, California banned any new or renewed contracts for private prisons in the state, including immigration detention centers. Many immigrants in custody have died in the private prisons. A private prison firm say that the law would unlawfully undermine the enforcement of both criminal and immigration law.? California?s law unlawfully regulates the actions of the federal government. ICE currently has 4 detention centers in California, all of which are privately operated.

บริษัทคุกเอกชนได้ฟ้องรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ห้ามคุกส่วนตัว เริ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2020? รัฐแคลิฟอร์เนียห้ามไม่ให้มีสัญญาใหม่หรือต่อสัญญาสำหรับบริษัทคุกส่วนตัวในรัฐ รวมถึงศูนย์สถานกักกันคนเข้าเมือง มีผู้อพยพที่อยู่ในการดูแลตายมากมายในคุกส่วนตัว? บริษัทคุกเอกชนได้พูดว่ากฎหมายอาจจะควบคุมการกระทำของรัฐบาลกลางอย่างผิดกฎหมายทั้งทางญาและการอพยพเข้าเมือง กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียผิดกฎในการควบคุมการดำเนินการของรัฐบาลกลาง ปัจจุบันแผนกตรวจคนเข้าเมืองมีศูนย์กักกันคนเข้าเมือง 4 แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย ศูนย์กักกันทั้งหมดบริหารโดยบริษัทเอกชน.

  • DHS will review state DMV policies allowing undocumented immigrants to get driver?s licenses. Acting DHS Secretary Chad Wolf announced on Tuesday that DHS will be conducting a study on how state laws allowing undocumented immigrants to obtain driver?s licenses affects immigration enforcement. He wrote in his memo that DHS will need to be ?prepared to deal with and counter these impacts as we protect the homeland.? In New York, approximately 265,000 undocumented immigrants are projected to seek licenses under the state?s new law. Other states have similar laws.

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบนโยบายของกรมการขนส่งอนุญาติให้ผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองได้รับใบอนุญาติขับขี่.? รัฐมนตรีรักษาความปลอดภัย แชด โว้ฟ์ ได้ประกาศในวันอังคารว่าจะดำเนินการศึกษา กฎหมายแห่งรัฐที่อนุญาติให้ผู้อพยพไม่มีเอกสารเข้าเมืองได้รับใบอนุญาติขับขี่ จะมีผลอย่างไรที่จะทำให้การบังคับใช้ของแผนกการเข้าเมือง.? เขาได้เขียนข้อความบันทึกว่าผู้รักษาความปลอดภัยจะต้องเตรียมพร้อมในการตอบโต้ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้รักษาความปลอดภัย.? ในเมืองนิวยอร์ค 265,000 คนที่ไม่มีเอกสารเข้าเมือง มีโครงการที่จะขอใบอนุญาติภายใต้กฎหมายใหม่แห่งรัฐ. รัฐอื่นๆมีกฎหมายคล้ายๆกัน.

2019?s U.S. population growth rate was the slowest in a century. Declining births, increased deaths, and slowing immigration all contributed to the fact that last year the U.S. had its slowest population growth rate since 1917-18. The U.S. population grew by .5%, and 10 states had population decreases. In addition to shedding light on the effects of immigration policy and other policy, the population shifts could have an effect on seats in the House of Representatives.

2019 ประชากรในการประเมินค่าโตต่ำสุดในศตวรรษ การเกิดถอยลง การตายเพิ่มขึ้น และการอพยพอย่างช้าๆล้วนมีส่วนทำให้ความจริงที่ว่าปีที่แล้วมีประชากรโตช้าที่สุดตั้งแต่ 1917-1918.? ประชากรอเมริกันโตใน .5% และใน 10 รัฐมีประชากรลดลง นอกจากนี้ยังให้แสงสว่างกับผลของนโยบายการเข้าเมืองและนโยบายอื่นๆ ประชากร?? การเปลี่ยนแปลงของประชากรอาจมีผลกระทบต่อที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร.

0
Comments

Leave a Reply