K1 Fiance Visa

วีซ่าคู่หมั้น K 1

ผู้ถือสัญชาติอเมริกันสามารถยื่นคำร้องขอให้คู่หมั้นชาวต่างชาติเดินทางไปใช้ชีวิตร่วมกับตนเองในสหรัฐอเมริกาได้ โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายภายในเวลา 90 วัน หลังจากที่คู่หมั้นชาวต่างชาติเดินทางถึงประเทศสหรัฐอเมริกา หากไม่มีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเกิดขึ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว คู่หมั้นชาวต่างชาติจะต้องเดินทางออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาทันที

คุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอวีซ่าคู่หมั้นเค 1

 1. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องถือสัญชาติอเมริกัน
 2. ทั้งสองฝ่ายจะต้องได้พบเจอหน้ากันในระหว่างระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา
 3. คู่หมั้นต่างสัญชาติและผู้ถือสัญชาติอเมริกันจะต้องมีสภานภาพโสดตามกฎหมาย และพร้อมที่จะจดทะเบียนสมรสภายใน 90 วัน หลังจากที่คู่หมั้นชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
 4. ทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมรุนแรง อาทิ ทำร้ายร่างกาย บุกรุก ใช้ความรุนแรง หรือค้ายาเสพติด ฯลฯ
 5. ผู้ถือสัญชาติอเมริกันจะต้องมีรายได้ต่อปีตามเกณฑ์ที่กฎหมายการย้ายภิ่นฐานเข้าเมืองกำหนด

กรณีคู่หมั้นชาวต่างชาติประสงค์จะให้บุตรในปกครองที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ย้ายถิ่นฐานไปอยู่สหรัฐอเมริกาพร้อมกับตนเอง คู่หมั้นชาวต่างชาติและผู้ถือสัญชาติอเมริกันจะต้อง ยื่นขอวีซ่า เค 2 ให้กับบุตรคนดังกล่าวได้เดินทางย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนการขอวีซ่าคู่หมั้นเค 1 ผ่านการใช้บริการของเรา

 1. คู่หมั้นทั้งสองฝ่ายยื่นเอกสารและภาพถ่ายทั้งหมดให้แก่ทางเราตามที่กฎหมายการย้ายถิ่นของอเมริกันกำหนดไว้ ทางเราจะเป็นผู้ดำเนินการเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารที่จำเป็นต้องยื่นพร้อมคำแปล และยื่นต่อ United States Citizenship and Immigration Services (USCIS)
 2. หลังจากทาง USCIS ได้ตรวจสอบและพิจารณาคำร้องการยื่นขอวีซ่าดังกล่าวแล้ว คำร้องจะถูกส่งไปยัง National Visa Center (NVC) ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอนที่สอง
 3. หลังจากนั้นทาง NVC จะส่งคำร้องขอวีซ่าดังกล่าวมายังสถานฑูตอเมริกาประจำประเทศไทยในกรุงเทพ ทนายของเราซึ่งเป็นผู้แทนของท่านจะติดต่อประสานงานกับทางสถานฑูตในการยื่นแบบฟอร์มและเอกสารเพิ่มเติมตามคำร้องขอจากสถานฑูต เพื่อให้ทางสถานฑูตกำหนดและแจ้งวันและเวลาให้ทาง่คู่หมั้นสัญชาติไทยเข้ารับการสัมภาษณ์ และเข้ารับการตรวจร่างกาย ณ สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลตามที่ทางสถานฑูตกำหนดให้ พร้อมกันนี้ฝ่ายคู่หมั้นชาวไทยจะต้องขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทางเราจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ในส่วนนี้
 4. ในการเข้าสัมภาษณ์ คู่หมั้นชาวไทยจะต้องนำเอกสารต้นฉบับจริงทั้งหมด พร้อมเอกสารการตรวจสุขภาพ และใบรับรองประวัติอาชญากรรม ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่กงสุลที่ทำการสัมภาษณ์
 5. เจ้าหน้าที่กงสุลที่สถานฑูตจะแจ้งให้คู่หมั้นสัญชาติไทยทราบว่าคำร้องขอวีซ่าได้รับการอนุมัติหรือไม่
 6. หากคู่หมั้นสัญชาติไทย (และบุตร กรณียื่นขอวีซ่าเค 2 ติดตามบิดาหรือมารดา) ได้รับอนุมัติวีซ่า วีซ่าดังกล่าวจะกำหนดให้คู่หมั้นสัญชาติไทยเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาภายในเวลาที่กำหนด (ประมาณ 6 เดือน หลังจากได้รับวีซ่า)

หมายเหตุ : ระยะเวลาของกระบวนการยื่นขอวีซ่าเค 1 (และเค 2) ณ ปัจจุบัน ใช้เวลาประมาณ 14 -18 เดือน ขึ้นอยู่กับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

บริการของเราคือทางเลือกสำหรับคุณ

เมื่อท่านติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการเพื่อให้เราเป็นผู้แทนตามกฎหมายของท่านในการยื่นขอวีซ่าตามที่ท่านประสงค์ เราจะขอข้อมูลส่วนตัวของคู่หมั้นทั้งสองฝ่ายเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับทั้งสองฝ่าย เราเอาใจใส่และพร้อมที่จะตอบคำถามและข้อส่งสัยต่าง ๆ ให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มดำเนินการเตรียมเอกสารและยื่นขอวีซ่า

ทนายความของเราได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพตามกฎหมายการย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ยาวนานและมีความชำนาญเฉพาะด้านการย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกา ทนายของเราจะเป็นผู้แทนของท่านในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลอเมริกันในกระบวนการยื่นขอวีซ่าดังกล่าวตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ

สำนักงานทนายความของเรามีความพร้อมที่จะบริการคุณจากเริ่มต้นจนได้รับ
วีซ่า

 • เรามีทนายความซึ่งมีใบอนุญาตและความชำนาณในการประกอบอาชีพด้านกฎหมายการเข้าเมืองไว้คอยช่วยเหลือคุณ
 • เรามีสำนักงานในกรุงเทพ และในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส และมีผู้แทนของเราในจังหวัดเชียงใหม่
 • เราให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่าและข้อกำหนดอื่น ๆ
 • พนักงานของเราใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการทำงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เราจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมการแปลเอกสารให้กับคุณ ซึ่งคุณจะมั่นใจได้ว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบถามหรือร้องขอให้ยื่นเพิ่มเติม
 • ทนายของเราจะเป็นผู้ดูแลในทุกเรื่องในกระบวนการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวันที่คุณได้รับวีซ่า
 • เราตอบคำถามและตอบสนองต่อความประสงค์ของลูกค้าภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ทั้งวิธีการพูดคุยทางโทรศัพท์และการส่งข้อความออนไลน์ เราพยายามตอบกลับลูกค้าให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับการติดต่อ
 • ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอ ทางเราจะเป็นผู้จัดเตรียมและติดต่อลูกค้าเพื่อดำเนินการให้ครบถ้วน
 • เรามีพนักงานบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการยื่นขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในกรุงเทพ และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการเข้าตรวจร่างกาย ณ สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกำหนดให้
 • เรามีพนักงานคอยให้คำแนะนำแก่คู่หมั้นสัญชาติไทยเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการเข้ารับสัมภาษณ์และการตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่กงสุลอเมริกัน

หากท่านประสงค์ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา ท่านสามารถติดต่อได้ทางช่องทางการสื่อสารออนไลน์และทางโทรศัพท์ตามที่ปรากฎบนเว็บไซท์ของเรา

  Consult with us today!