IR-1 Spouse Visa

คู่สมรสที่เป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันและชาวต่างชาติ สามารถยื่นขอวีซ่าสมรส หรือวีซ่าครอบครัวเพื่อให้คู่สมรสและบุตรต่างสัญชาติย้ายถิ่นฐานไปดำรงชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

คุณสมบัติของคู่สมรส ที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าไออาร์ 1 และซีอาร์ 1

 1. คู่สมรสจะต้องเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของการย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. ยังสถานภาพการสมรสในระหว่างการดำเนินการยื่นขอวีซ่า
 3. การสมรสเป็นการสมรสอันเกิดจากความสัมพันธ์ที่แท้จริง มิใช่มีจุดประสงค์อำพรางเพื่อการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
 4. คู่สมรสชาวอเมริกันมีรายได้ต่อปีตามเกณฑ์ที่กฎหมายการเข้าเมืองกำหนด หรือมีเงินสด หรือทรัพย์สินในมูลค่าเพียงพอต่อดำรงชีพ

กระบวนการยื่นขอวีซ่าไออาร์ 1 และซีอาร์ 1

 1. คู่สมรสทั้งสองฝ่ายยื่นเอกสารและภาพถ่ายทั้งหมดให้แก่ทางเราตามที่ระบุไว้ในกฎหมายการย้ายถิ่นของอเมริกันกำหนดไว้ ทางเราจะเป็นผู้ดำเนินการเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารที่จำเป็นต้องยื่นพร้อมการแปลเอกสาร และยื่นต่อ United States Citizenship and Immigration Services (USCIS)
 2. หลังจากทาง USCIS ได้ตรวจสอบและพิจารณาคำร้องการยื่นขอวีซ่าดังกล่าวแล้ว คำร้องจะถูกส่งไปยัง National Visa Center (NVC) ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอนที่สอง
 3. หลังจากนั้นทาง NVC จะส่งคำร้องขอวีซ่าดังกล่าวมายังสถานฑูตอเมริกาประจำประเทศไทยในกรุงเทพ ทนายของเราซึ่งเป็นผู้แทนของท่านจะติดต่อประสานงานกับทางสถานฑูตในการยื่นแบบฟอร์มและเอกสารเพิ่มเติมตามคำร้องขอจากสถานฑูต เพื่อให้ทางสถานฑูตกำหนดและแจ้งวันและเวลาให้ทาง่คู่สมรสสัญชาติไทยเข้ารับการสัมภาษณ์ และเข้ารับการตรวจร่างกาย ณ สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลตามที่ทางสถานฑูตกำหนดให้ พร้อมกันนี้ฝ่ายคู่สมรสชาวไทยจะต้องขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทางเราจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ในส่วนนี้
 4. ในการเข้าสัมภาษณ์ คู่สมรสชาวไทยจะต้องนำเอกสารต้นฉบับจริงทั้งหมด พร้อมเอกสารการตรวจสุขภาพ และใบรับรองประวัติอาชญากรรม ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่กงสุลที่ทำการสัมภาษณ์
 5. เจ้าหน้าที่กงสุลที่สถานฑูตจะแจ้งให้คู่สมรสสัญชาติไทยทราบว่าคำร้องขอวีซ่าได้รับการอนุมัติหรือไม่
 6. หากคู่สมรสสัญชาติไทย (และบุตร – หากมี) ได้รับอนุมัติวีซ่า วีซ่าดังกล่าวจะกำหนดให้คู่สมรสสัญชาติไทย เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาภายในเวลาที่กำหนด (ประมาณ 6 เดือน หลังจากได้รับวีซ่า)

หมายเหตุ : ระยะเวลาของกระบวนการยื่นขอวีซ่าไออาร์ 1 และซีอาร์ 1 ณ ปัจจุบัน ใช้เวลาประมาณ 14 -18 เดือน ขึ้นอยู่กับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

บริการของเราคือทางเลือกสำหรับคุณ

เมื่อท่านติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการเพื่อให้เราเป็นผู้แทนตามกฎหมายของท่านในการยื่นขอวีซ่าตามที่ท่านประสงค์ เราจะขอข้อมูลส่วนตัวของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับทั้งสองฝ่าย เราเอาใจใส่และพร้อมที่จะตอบคำถามและข้อส่งสัยต่าง ๆ ให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มดำเนินการเตรียมเอกสารและยื่นขอวีซ่า

ทนายความของเราได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพตามกฎหมายการย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ยาวนานและมีความชำนาญเฉพาะด้านการย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกา ทนายของเราจะเป็นผู้แทนของท่านในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลอเมริกันในกระบวนการยื่นขอวีซ่าดังกล่าวตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ

สำนักงานทนายความของเรามีความพร้อมที่จะบริการคุณจากเริ่มต้นจนได้รับ
วีซ่า

 • เรามีทนายความซึ่งมีใบอนุญาตและมีความชำนาณในการประกอบอาชีพด้านกฎหมายการเข้าเมืองไว้คอยช่วยเหลือดูแลคุณ
 • เรามีสำนักงานในกรุงเทพ และในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส และมีผู้แทนของเราในจังหวัดเชียงใหม่
 • เราให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่าและข้อกำหนดอื่น ๆ
 • พนักงานของเราใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการทำงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เราจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมการแปลเอกสารให้กับคุณ ซึ่งคุณจะมั่นใจได้ว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบถามหรือร้องขอให้ยื่นเพิ่มเติม
 • ทนายของเราจะเป็นผู้ดูแลในทุกเรื่องในกระบวนการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวันที่คุณได้รับวีซ่า
 • เราตอบคำถามและตอบสนองต่อความประสงค์ของลูกค้าภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ทั้งวิธีการพูดคุยทางโทรศัพท์และการส่งข้อความออนไลน์ เราพยายามตอบกลับลูกค้าให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับการติดต่อ
 • ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอ ทางเราจะเป็นผู้จัดเตรียมและติดต่อลูกค้าเพื่อดำเนินการให้ครบถ้วน
 • เรามีพนักงานบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการยื่นขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในกรุงเทพ และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการเข้าตรวจร่างกาย ณ สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกำหนดให้

หากท่านประสงค์ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา ท่านสามารถติดต่อได้ทางช่องทางการสื่อสารออนไลน์และทางโทรศัพท์ตามที่ปรากฎบนเว็บไซท์ของเรา

  Consult with us today!