Family Visa for Siblings of US Citizens

วีซ่าเอฟ 4 เป็นวีซ่าประเภทหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ที่เรียกว่า Family Preference Visa วิซ่าประเภทนี้จะเป็นอนุญาตให้ผู้ถือสัญชาติอเมริกันหรือที่เรียกว่า US Citizen สามารถสมัครให้สมาชิกในครอบครัวและย้ายมาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ สมาชิกในครอบครัวตามนิยามนี้ได้แก่ พี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว และครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตรของพี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว ที่ยังโสดและยังไม่บรรลุนิติภาวะ

พี่น้อง (และคู่สมรสหรือบุตรของพี่น้อง หากมี) ที่ได้รับวีซ่าเอฟ 4 จะได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และทำงานได้โดยจะต้องมีเลขประจำตัวประกันสังคม (Social Security Number) แต่ไม่ต้องมี เอกสารอนุญาตการทำงาน (Employment Authorization Document or EAD) นอกจากนี้ผู้ถือวีซ่าเอฟ 4 ยังสามารถเข้าศึกษาต่อได้ในสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้

รัฐบาลของประเทศอเมริกาจำกัดจำนวนวีซ่าเอฟ 4 ที่จะพิจารณาอนุมัติในแต่ละปีไว้เพียง 65,000 วีซ่า กระบวนการการยื่นขอและอนุมัติวีซ่าเอฟ 4 นี้ยาวนานถึง 12 ปี หรือ มากกว่า

คุณสมบัติสำหรับผู้ประสงค์ยื่นขอวีซ่า เอฟ 4

  1. เป็นบุคคลผู้ถือสัญชาติอเมริกัน
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
  3. มีพี่น้อง ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ โดยพิสูจน์ได้จากหนังสือรับรองการเกิดและเอกสารการรับบุตรบุญธรรม
  4. ต้องอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีที่อยู่อาศัยที่ชัดเจน

    Consult us today!