วีซ่าถาวรสำหรับลูก ( ไออาร์ 2/ IR2)

บุคคลที่มีสัญชาติอเมริกันสามารถยื่นคำร้องนำบุตรที่เกิดต่างประเทศเข้าประเทศอเมริกาได้ ถ้าบุตรอายุต่ำกว่า 21 ปี? พิจารณาถือว่าเด็กเป็นญาติสนิทและไม่ต้องมีการรอโควต้าสำหรับพวกเขา ภายใต้กฏหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำจัดความของเด็กไว้หลายประเภท ได้แก่บุตรที่เกิดจากการสมรส, บุตรที่เกิดนอกสมรส, เด็กกำพร้าว ( Orphans) , บุตรบุญธรรม (Adopted-children ) และลูกเลี้ยง ( Step-children)

ในกรณีที่ทางผู้รับเลี้ยงจะไม่สมรสกับทางบิดาหรือมารดาเด็ก บุตรที่เกิดนอกสมรสนี้จะมีกฎระเบียบของตัวมันเอง บุตรเหล่านี้จะถูกพิจารณาตามมารดาภายใต้กฎหมายของกองตรวจคนเข้าเมือง ดังนั้นทางพ่อเลี้ยงจะต้องทำเรื่องเป็นรับเป็นผู้รับเลี้ยงให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนเด็กจะอายุครบ18ปี และต้องมีการแสดงให้เห็นว่ามีการส่งค่าใช้จ่ายดูแลหรือเลี้ยงดูด้วย ในการดำเนินงานการทำเรื่องรับเลี้ยงนี้สามารถจะทำได้ทั้งประเทศของผู้รับหรือประเทศของบุตรบุญธรรมที่อาศัยอยู่

อีกกรณีหนึ่งที่ผู้รับบุญธรรมได้แต่งงานกับบิดาหรือมารดาของบุตรบุญธรรมจะถูกพิจารณาเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกที่แท้จริงของมารดาหรือบิดาบุตรบุญธรรม? แต่บิดาหรือมารดาที่จะรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมต้องแต่งงานกับบิดาหรือมารดาที่แท้จริงของบุตรบุญธรรมก่อนที่เด็กจะอายุ18ปี และไม่ต้องไปทำเรื่องรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายและไม่ต้องแสดงให้เห็นว่าดูแลส่งเสียเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมก่อนด้วย

มีข้อจำกัดและกฏของวีซ่าถาวรสำหรับลูก (ไออาร์2/IR2)อยู่หลายประการ ซึ่งความต้องการบางประการและข้อจำกัดบางอย่างจะรวมอยู่ดังต่อไปนี้

      • ผู้ยื่นร้องจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้ลี้ภัยเป็นบุตรของเขา
      • ผู้ยื่นร้องจะต้องสามารถจุนจือและดูแลบุตรในเรื่องเงินขณะที่พำนักอยู่ในอเมริกา

เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินเบื้องต้น กรุณาให้ข้อความดังต่อไปนี้

      1. ชื่อผู้ร้อง
      1. เด็กสัญชาติอะไร
      1. ผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าเมืองอเมริกามาก่อนใหม

กระบวนการในการขอวีซ่า

      1. เตรียมเอกสารพร้อมของที่ต้องการทั้งหมด
      1. ยื่นเอกสารไอ-130 ที่ ยูเอสซีไอเอส ในอเมริกา
      1. หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจาก ยูเอสซีไอเอสเรื่องก็จะส่งไปถึงศูนย์วีซ่าแห่งชาติ
      1. เตรียมเอกสารถึงศูนย์วีซ่าแห่งชาติ
      1. ศูนย์วีซ่าแห่งชาติส่งเรื่องต่อไปสถานฑูตอเมริกาท้องถิ่นหรือสถานกงสุล
      1. เตรียมเอกสารสำหรับสถานทูตอเมริกา
      1. ส่งเอกสารถึงสถานฑูตอเมริกา
      1. รอนัดการสัมภาษณ์
      1. เตรียมตัวเตรียมใจความพร้อมในการสัมภาษณ์แล้วการออกวีซ่า
7.6Robert Ravee Virasin
Robert Ravee VirasinReviewsout of 14 reviews

Contact Us

2 + 0 = ?